05sie/15

Zastosowanie telekomunikacji w transporcie

Inteligentne systemy łączności drogowej IVHS. Rozwój teleinformatyki spowodował pojawienie się systemów, które umożliwiają zarządzanie ruchem i zwiększają bezpieczeństwo i efektywność jazdy. Wdrażane są eksperymentalnie, tzw. inteligentne samochody, które poruszają się po inteligentnej drodze. Są to podstawowe elementy Inteligentnych Systemów Pojazd-Autostrada. Dąży się więc do automatyzacji ruchu. Zarządzanie autostradami polega na posiadaniu odpowiedniej stałej wiedzy o ruchu i warunkach, w jakich się on odbywa. Jest to niezbędne do szybkiego reagowania na utrudnienia, zakłócenia i awarie. Bez nowoczesnych systemów łączności byłoby to niemożliwe. Jeśli inteligentne samochody i inteligentna droga będą systemami przyszłymi, to wyposażanie w urządzenia teleinformatyczne autostrad staje się coraz bardziej powszechne. Do elektronicznych systemów autostradowych należą: sieć kolumn wzywania pomocy, system telemetrii, system sygnalizacji dynamicznej, system sterowania ruchem, systemy automatycznego pobierania opłat. Pierwszymi praktycznie wykorzystywanymi w transporcie samochodowym tego rodzaju systemami były systemy informacji dla kierowców DIS. Są one już użytkowane w Ameryce Północnej. Obecnie kładzie się nacisk na jednokierunkowe techniki nadawcze, w których informacje są przekazywane z centrów nadzoru ruchu do kierowców pojazdów będących w ruchu. Systemy takie można dość łatwo przystosować do łączności dwukierunkowej.

05sie/15

Zarządzanie w transporcie

Nowoczesne zarządzanie w transporcie jest przede wszystkim oparte na obserwacji rynku transportowego, wdrażaniu takich rozwiązań, które sprawdzają się, nie zaś na abstrakcyjnych formułach, cybernetycznych modelach i matematycznych wzorach, pretendujących do miana prawd uniwersalnych. Zmiany są dzisiaj wymuszane głównie przez burzliwe otoczenie, a zwłaszcza dynamiczny rynek transportowy respektujący prawa ekonomiczne i rewolucjonizujący dotychczasowe strategie działania. Uważna obserwacja praktyki transportowej prowadzi bowiem do odkrycia bogactwa nowych rozwiązań i uwarunkowań sprzyjających reorientacji dotychczasowych postaw i zachowań rynkowych, zarówno wśród przewoźników, jak i usługobiorców. W tej sytuacji, osiąganie sukcesu przez przedsiębiorstwa transportowe staje się coraz bardziej zależne od ich zdolności szybkiego reagowania na potrzeby i życzenia usługobiorców. Realizacja tego typu przedsięwzięć jest m.in. warunkowana dobrą znajomością źródeł i czynników przewagi konkurencyjnej własnego przedsiębiorstwa. W zarządzaniu tym nie struktura, nie jedynie słuszne zasady i reguły, nie tylko najnowsze metody i instrumenty, ale niepowtarzalne jednostki ludzkie i złożone z nich zespoły decydują o sukcesie organizacji. Takie warunki spełnia zarządzanie strategiczne. Ma ono na celu eliminację niepewności w działalności gospodarczej, a równocześnie przez podejmowanie strategicznych decyzji zorientowanych na rynek, zapewnia każdemu przedsiębiorstwu transportowemu jako całości elastyczność i dynamikę zmian w działaniu, odpowiednią do dynamiki zmian w otoczeniu.

05sie/15

Zarządzanie transportem

Zarządzanie transportem jest najbardziej istotną czynnością logistyczną. Wynika to z faktu, że często ponad 25% ogólnych kosztów logistycznych w firmie związanych jest z transportem zewnętrznym. Dlatego też zarządzanie transportem zasługuje na szczególną uwagę. Zarządzający transportem doradzają kierownictwu przedsiębiorstwa oraz podejmują szeroki wachlarz decyzji: od ogólnych, o znaczeniu strategicznym, po tak szczegółowe, jak wskazanie na konkretnego przewoźnika i konkretną trasę przewozu. Osoba zajmująca się zarządzaniem transportem musi w związku z tym znać finanse, elementy prawa, a także mieć umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałowymi. Zarządzający transportem powinni rozumieć istotę procesu logistycznego oraz to, w jaki sposób ich działalność może wpłynąć na osiągnięcie celów logistycznych i ogólnych przedsiębiorstwa. Minimalizowanie kosztów związanych z transportem często nie prowadzi do osiągnięcia obu tych celów. Błędy z tym związane mogą prowadzić do zwiększenia kosztów logistycznych, pogorszenia obsługi klientów, zmniejszenia sprzedaży i w rezultacie do zmniejszenia dochodowości firmy. Dlatego też istota zagadnienia polega nie na znalezieniu najtańszego środka i sposobu transportu, lecz na zorganizowaniu transportu w taki sposób, aby umożliwiał zwiększoną produkcję i sprzedaż. Ponadto należy mieć świadomość, że na koszty transportu ma wpływ także działalność innych służb przedsiębiorstwa. Dział sprzedaży, ograniczając wydatki na opakowanie „promocyjne” produktów, powoduje konieczność poniesienia dodatkowych wydatków na opakowania ochronne.

05sie/15

Zarządzanie strategiczne

Etap pierwszy to analiza strategiczna przedsiębiorstwa transportowego. Jest to etap przedsięwzięć diagnostycznych, ukierunkowanych na określenie aktualnych oraz przyszłych szans i zagrożeń, czyli zewnętrznych warunków rozwoju, a także ocena potencjału przedsiębiorstwa, jego zdolności do wykorzystania szans pojawiających się na rynku transportowym i przeciwdziałania zagrożeniom ze strony konkurencji. Końcowym etapem analizy strategicznej jest określenie i ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa transportowego. Analiza strategiczna powinna udzielić odpowiedzi na pytanie: w jakich warunkach będzie działał dany przewoźnik/spedytor w przyszłości na rynku transportowym i jakie ma możliwości dostosowania się do nich? Etap drugi to planowanie strategiczne, czyli tworzenie i wartościowanie opcji strategicznych dotyczących tempa i kierunku wzrostu przedsiębiorstwa transportowego, sposobu prowadzenia walki konkurencyjnej, podziału środków finansowych na poszczególne przedsięwzięcia i rynki. Dokonanie wyboru konkretnej opcji jest determinowane jej atrakcyjnością dla przewoźnika lub spedytora, z drugiej strony wybór ten jest ograniczony ze względu na zajmowaną pozycję strategiczną przez przedsiębiorstwo na rynku. W tym etapie ważne jest wygenerowanie rozwiązania kompromisowego uwzględniającego elementy atrakcyjnej strategii, a jednocześnie możliwej do zrealizowania na rynku transportowym. Etap planowania powinien zakończyć się opracowaniem kilku wersji planu strategicznego opartego na scenariuszach przyszłości o różnych parametrach ekonomicznych. Etap trzeci to realizacja strategii. Jest to najważniejsza faza w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa transportowego, ponieważ ustalenia i rozstrzygnięcia dokonane w pierwszym i drugim etapie zostają przetransformowane na ciąg decyzji taktycznych i operacyjnych, które rozstrzygają kluczowe problemy, np. z zakresu inwestycji taborowych, nakładów na marketing usług, zmian w strukturach organizacyjnych, modyfikacji procedur w zawieraniu kontraktów ze znaczącymi usługobiorcami, gospodarowaniu finansami itp.

05sie/15

Zarządzanie działalnością gospodarczą

Zarządzanie, jako kompleks działań decyzyjnych, które muszą być wykonane podczas świadczenia produkcji, przy określonym organizacyjnie podziale pracy w usługach spedycyjnych, jest procesem szczególnie dynamicznym. Wynika to przede wszystkim:z gospodarczo zróżnicowanych obszarów występowania potrzeb organizacji przemieszczania ładunków,     ze ściśle wyznaczonego czasu realizacji samych procesów i zadań spedycyjnych, z konieczności brania pod uwagę celów i możliwości działania wszystkich uczestników procesów transportowych, jakie wywołane zostaną aktywnością gospodarczą spedytora. W ramach działalności spedytorskiej, zarządzanie strukturami i procesami gospodarczymi sprowadzone jest do realizacji jego podstawowych funkcji: planowania wykonania zleceń spedycyjnych i zadań towarzyszących ich skutecznemu przebiegowi, organizowania realizacji czynności operatywnych, tworzących usługi spedycyjne, przede wszystkim poprzez procesy koncentrowania zdolności wytwarzania w określonym czasie i miejscu oraz koordynowania pracy tego potencjału, motywowania pracowników, uczestników procesów spedycyjnych, do pełnego i starannego ich wykonywania, kontrolowania przebiegu całości działań usługowych w wykonawstwie procesów spedycji, jak i decyzyjnego akceptowania realizacji poszczególnych etapów zlecanych zadań.